Zijin širi kapacitet fabrike kreča Zagrađe kod Bora

U planu gradnja novih pogona, skladišta, upravne zgrade...

1011
0
Kamion, bager, mašine
Foto ilustracija: Pexels/Pixabay

Кompanija Serbia Zijin Copper doo Bor pralnira proširenje kapaciteta fabrike kreča Zagrađe. Urbanističkim projektom predviđena je fazna izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata, postojećih i planiranih, objavio je portal eKapija.

Fabrika kreča Zagrađe locirana je u blizini rudnika krečnjaka visokog kvaliteta (sadržaj CaCO3 je 96%), u širem području Bora. Fabrika i rudnik nalaze se na oko 11 km jugoistočno od Bora vazdušnom linijom, i na oko 5 kilometara južno od sela Donja Bela Reka, u slivu Bele reke, koju formiraju Ravna reka, Кriveljska reka i Borska reka.

Ukupna površina urbanističkog projekta, za koji je Odeljenje za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko pravne i stambene poslove grada Bora oglasilo javnu prezentaciju iznosi 4,8 ha.

U kompleksu se zadržavaju postojeći objekti i postrojenja: upravna zgrada, kupatilo i kotlarnica, proizvodna hala i magacin hidratisanog kreča, radionica za održavanje vozila, magacin ulja, elektro radionica, istovarna stanica br.1, bunker za kamene agregate za AF1. 2 peći.

Za rušenje su predviđeni objekat hidratizacije, silosi za gotov komadni kreč, portirnica, istovarna stanica br.2, zgrada starog elevatora, AF1 – peć za pečenje kreča, AF2 – peć za pečenje kreča, kontrolna soba, silos granulisanog krečnjaka, gasogeneratori, prihvatni bunkeri za kameni agregat za peći, fleš peći i trafostanica 10/0.4kV.

U okviru kompleksa, na novoformiranoj građevinskoj parceli biće izgrađeni novi objekti, postrojenja i uređaji.

U planu je gradnja pogona proizvodnje kreča (skladište sirovine – silosi krečnjaka i uglja, peći – oprema na otvorenom), međupogonskog skladišta (silosi kreča), pogona za mlevenje kreča, pogona za hidrataciju kreča, kao i pogona za mlevenje krečnjaka.

U planu su takođe i novo skladište gotovih proizvoda (silosi kreča i silos krečnjaka – oprema na otvorenom), skladište uglja, sistem za tretman dimnog gasa (oprema na otvorenom) i sistem komprimovanog vazduha.

Gradiće se i nova trafostanica 10/0.4kV, NN razvodno postrojenje, upravna zgrada, portirinica, kao i kolska vaga i ograde i kapije.

U kompleksu je predviđeno oko 8.750 m2 zelenih površina, odnosno 23% ukupne površine kompleksa. Ozelenjavanje kompleksa podrazumeva parterno zelenilo u zoni infrastruktrunog pojasa železničke pruge, kao i u zoni dalekovoda 35kV. Parterno zelenilo podrazumeva se i u zonama preglednosti priključka na državni put. Na ostalim površinama u kompleksu predviđeni su drvenasti zasadi.

Idejno rešenje izradio je LUDAN Engineering d.o.o, Beograd, a obrađivač urbanističkog projekta je Biro za projektovanje i konsalting BIZING doo Niš.

Javna prezentacija trajaće do 14. aprila 2021. godine.

Autor: I. M.