Knjaževac: Konkurs za bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike

131
0
ilustracija/pixabay.com

Fondacija  „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa opštinom Knjaževac, u okviru Projekta  „Divac poljoprivredni fondovi  u opštini  Knjaževac“ raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu maksimalno do 180.000 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti za najmanje 10 mladih poljoprivrednika/ca, starosti od 21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Knjaževac.

Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte…

Konkurs je otvoren  od  06. avgusta 2018. godine do  27. avgusta 2018. godine.

Svi zainteresovani koji zadovoljavaju osnovne kriterijume, a imaju između 21 i 40 godina, mogu da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju.

PRIJAVU  možete preuzeti  u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, kao i putem interneta sa sajta:  www.divac.com i www.knjazevac.rs .

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  „Za Konkurs za poljoprivredni program –  Knjaževac“

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

  • mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu
  • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Knjaževac na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva
  • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika
  • da su podneli  popunjenu PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac” sa potrebnom pratećom  dokumentacijom
  • da oni, a ni članovi njihovog zajedničkog domaćinstva nisu  zaposleni  u  Opštini Knjaževac  (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

  • Godine starosti potencijalnog korisnika
  • Broj članova domaćinstva
  • Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda
  • Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti – data u prilogu

2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave i ostale punoleptne članove zajedničkog domaćinstva

3. Izjava o broju članova domaćinstva i overena u gradskom organu uprave ili MZ

4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

5. Za  penzionere – kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva: potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

7. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

8. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9. Za poljoprivredna gazdinstva – potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018.godinu

10. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2018.godinu za PG podnosioca prijave

11. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata – mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Dodatne informacije možete pročitati na sajtu divac.com.